Oferta

Podstawowym przedmiotem działalności Kancelarii jest wykonywanie czynności rewizji finansowej, czyli przegląd i badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych.

Celem badania jest wyrażenie opinii uzupełnionej o raport, o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, przedkładającej to sprawozdanie do badania.

Dla terminowego przeprowadzenia badania sprawozdania proponujemy jego realizację w trzech etapach:

  • Etap I - badanie wstępne,
  • Etap II - obserwacja inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu z natury,
  • Etap III - badanie właściwe rocznego sprawozdania finansowego.

 

Celem badania wstępnego jest:

  • zapoznanie się sprawami ogólnymi, prawno-organizacyjnymi, oraz ocena organizacji rachunkowości,
  • ocena funkcjonowania systemu informatycznego w powiązaniu z systemem rachunkowości,
  • ocena funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
  • wstępny analityczny przegląd podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych charakteryzujących badaną Jednostkę,
  • ustalenie ryzyka badania, przygotowanie planu badania i określenie właściwych procedur oraz technik czynności rewizyjnych.

Drugim etapem badania jest udział biegłego rewidenta w roli obserwatora przy przeprowadzaniu spisu z natury.

Trzeci etap to:

  • badanie operacji i zdarzeń nietypowych,
  • badanie zdarzeń po dacie bilansu i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym za rok badany
  • badanie podatków i zrównanych z nimi,
  • badanie ksiąg za dany rok i badanie sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego,
  • ocena sytuacji majątkowej i finansowej za badany okres i porównanie osiągniętych wskaźników ekonomicznych z rokiem poprzednim,
  • zakończenie badania i wydanie opinii i raportu z badania,
  • uzyskanie od Zarządu Jednostki oświadczenia o kompletności i rzetelności sprawozdania finansowego,
  • przekazanie listu do organów nadzorczych zawierających dodatkowe uwagi, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz sposoby i propozycje ich usunięcia.

Prace zakończone zostaną wydaniem dla Jednostki:

  • opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za badany rok,
  • oceny sytuacji ekonomicznej za badany rok oraz porównanie osiągniętych wyników z poprzednimi latami

Dodatkowo biegły rewident świadczy następujące usługi:

  • tworzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych,
  • tworzenie polityki rachunkowości uwzględniającą specyfikę przedsiębiorstwa,
  • tworzenie zakładowego planu kont zgodnie z UoR,
  • dostosowanie zakładowego planu kont do wymagań rachunkowości zarządczej,
  • opracowanie kompletnego sprawozdania finansowego, spełniającego wymogi UoR,
  • badanie planu połączeń, podziału i przekształcenia spółek handlowych,
  • weryfikacja bilansu otwarcia przy zmianie formy prawnej,
  • badanie w określonych sytuacjach sprawozdania założycieli spółek akcyjnych oraz zarządów tych spółek, a także bilanse i rachunki zysków i strat z związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
  • opiniowanie ceny udziałów i wycena akcji,
  • opracowanie zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej z podziałem funkcji na poszczególnych stanowiskach,
  • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów w jednostce,
  • opracowanie instrukcji obsługi kasy,
  • tworzenie Biznesplanów,
  • optymalizacja kosztów,
  • wykonywanie usług atestacyjnych i pokrewnych,
  • doradztwo w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • konsultacje księgowe, doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.

CENNIK

Cena za badanie sprawozdania finansowego kalkulowana jest w oparciu o uchwałę nr 259/20/2005 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

W przypadku badania sprawozdań finansowych, istotnymi pozycjami, które wpływają na wartość wynagrodzenia jest wielkość firmy, określana przez:

  • wielkość przychodów i sumy bilansowej
  • stan zatrudnienia

Określenie ceny wiąże się z ustaleniem zakresu wybranych usług. Ceny są negocjowane indywidualnie. Zarówno do cen, jak i zakresu świadczonych usług podchodzimy bardzo elastycznie.