Oferta

Podstawowym przedmiotem działalności Kancelarii jest wykonywanie czynności rewizji finansowej, czyli przegląd i badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych.

Celem badania jest wyrażenie opinii uzupełnionej o raport, o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, przedkładającej to sprawozdanie do badania.

Dla terminowego przeprowadzenia badania sprawozdania proponujemy jego realizację w trzech etapach:

 • Etap I - badanie wstępne,
 • Etap II - obserwacja inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu z natury,
 • Etap III - badanie właściwe rocznego sprawozdania finansowego.

 

Celem badania wstępnego jest:

 • zapoznanie się sprawami ogólnymi, prawno-organizacyjnymi, oraz ocena organizacji rachunkowości,
 • ocena funkcjonowania systemu informatycznego w powiązaniu z systemem rachunkowości,
 • ocena funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
 • wstępny analityczny przegląd podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych charakteryzujących badaną Jednostkę,
 • ustalenie ryzyka badania, przygotowanie planu badania i określenie właściwych procedur oraz technik czynności rewizyjnych.

Drugim etapem badania jest udział biegłego rewidenta w roli obserwatora przy przeprowadzaniu spisu z natury.

Trzeci etap to:

 • badanie operacji i zdarzeń nietypowych,
 • badanie zdarzeń po dacie bilansu i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym za rok badany
 • badanie podatków i zrównanych z nimi,
 • badanie ksiąg za dany rok i badanie sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego,
 • ocena sytuacji majątkowej i finansowej za badany okres i porównanie osiągniętych wskaźników ekonomicznych z rokiem poprzednim,
 • zakończenie badania i wydanie opinii i raportu z badania,
 • uzyskanie od Zarządu Jednostki oświadczenia o kompletności i rzetelności sprawozdania finansowego,
 • przekazanie listu do organów nadzorczych zawierających dodatkowe uwagi, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz sposoby i propozycje ich usunięcia.

Prace zakończone zostaną wydaniem dla Jednostki:

 • opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za badany rok,
 • oceny sytuacji ekonomicznej za badany rok oraz porównanie osiągniętych wyników z poprzednimi latami

Dodatkowo biegły rewident świadczy następujące usługi:

 • tworzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych,
 • tworzenie polityki rachunkowości uwzględniającą specyfikę przedsiębiorstwa,
 • tworzenie zakładowego planu kont zgodnie z UoR,
 • dostosowanie zakładowego planu kont do wymagań rachunkowości zarządczej,
 • opracowanie kompletnego sprawozdania finansowego, spełniającego wymogi UoR,
 • badanie planu połączeń, podziału i przekształcenia spółek handlowych,
 • weryfikacja bilansu otwarcia przy zmianie formy prawnej,
 • badanie w określonych sytuacjach sprawozdania założycieli spółek akcyjnych oraz zarządów tych spółek, a także bilanse i rachunki zysków i strat z związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
 • opiniowanie ceny udziałów i wycena akcji,
 • opracowanie zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej z podziałem funkcji na poszczególnych stanowiskach,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów w jednostce,
 • opracowanie instrukcji obsługi kasy,
 • tworzenie Biznesplanów,
 • optymalizacja kosztów,
 • wykonywanie usług atestacyjnych i pokrewnych,
 • doradztwo w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej,
 • konsultacje księgowe, doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.

CENNIK

Cena za badanie sprawozdania finansowego kalkulowana jest w oparciu o uchwałę nr 259/20/2005 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

W przypadku badania sprawozdań finansowych, istotnymi pozycjami, które wpływają na wartość wynagrodzenia jest wielkość firmy, określana przez:

 • wielkość przychodów i sumy bilansowej
 • stan zatrudnienia

Określenie ceny wiąże się z ustaleniem zakresu wybranych usług. Ceny są negocjowane indywidualnie. Zarówno do cen, jak i zakresu świadczonych usług podchodzimy bardzo elastycznie.